Zaključci simpozija: “Sandžak između 1912. i 2012. emancipacija ili okupacija”

0
497

Danas je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru završen dvodnevni simpozij „Sandžak između 1912. i 2012. emancipacija ili okupacija“, u organizaciji Narodnog vijeća Sandžaka, a u partnerstvu sa Internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru, Bošnjačkim nacionalnim vijećem, Bošnjačkom kulturnom zajednicom, Zajednicom sandžačke dijaspore i Ligom za Sandžak.

Učesnici ovog simpozija, među kojima su akademici Ferid Muhić, Muhamed Filipović, Dževad Jahić, Mehmed Slezović i dr., usaglasili su se da na kraju simpozij donesu sljedeće zaključke:

 

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

Ocjena svih učesnika simpozija je da je simpozij pravi odgovor na stvarne potrebe trenutka i prostora i da je, zahvaljujući visokom naučnom i intelektualnom nivou tretiranja problema stogodišnje historije Sandžaka u okvirima država Srbije i Crne Gore, bio plodan i pozitivan.

Svi prilozi i referati su bili strogo znanstveno utemeljeni bez bilo kakvog političkog i pogotovu politikantskog odnosa prema realnosti. U tom kontekstu simpozij i svi učesnici koji su na njemu izložili referate dolaze do sljedećih konstatacija:

Sandžak je pod 100-godišnjom okupiacijom

1. Postoje ozbiljni razlozi i argumenti da se period od 1912. do 2012. podjednako smatra i periodom okupacije, s obzirom na sve nastale mijene i postupanje država Srbije i Crne Gore prema Sandžaku, kao jedinstvenoj administrativnoj, historijskoj, geografskoj, kulturnoj i svakoj drugoj cjelini, i prema njegovim stanovnicima, ali isto tako da je u posljednjim decenijama tog perioda sandžački narod doživio i značajan napredak; prije svega u očuvanju svog vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta; i da izgrađuje političku svijest koja je utemeljena na pravima Sandžaka, kao zasebne historijske, geografske, teritorijalne, administrativne i kulturne cjeline, i njegovog bošnjačkog stanovništva na jednak položaj i jednakopravni tretman u okviru  država Srbije i Crne Gore.

Potrebno svijetu kazati istinu o Sandžaku

2. Skup je također zaključio da je ovaj naučni simpozij preteča otkrivanju historijske, kulturne i političke istine o Sandžaku za sandžačku, srbijansku, crnogorsku i svjetsku javnost koja treba konačno da bude istinito obaviještena o tome šta je to Sandžak, šta su i ko su sandžački Bošnjaci, kakav je bio njihov položaj, kakve su njihove aspiracije i zahtjevi u odnosu na države Srbiju i Crnu Goru i svjetsku zajednicu.

Prevoditi autoriziranu štampu na engleski jezik

3. Učesnici skupa zahtijevaju od organizatora da se autorizirana tekstualna saopštenja pripreme za štampu i prevedu na jedan od svjetskih jezika (engleski),   kako bi svjetska javnost konačno mogla biti iz autentičnih izvora obaviještena o Sandžaku i sudbini Bošnjaka

Utemeljiti kodeks nacionalne odgovornosti i svijesti

4. Učesnici skupa su se složili da je za efikasnost borbe Bošnjaka za njihova prava od najvećeg značaja utemeljiti kodeks nacionalne odgovornosti i  svijesti.

Bošnjaci su autohton narod sa islamskom i evropskom kulturom

5. Skup je konstatirao da Bošnjaci Sandžaka jesu autohton narod na teritoriji na kojoj žive i da ih taj njihov identitet čini evropskim narodom koji ima specifikum da u okviru evropske kulture baštini islamsku kulturu.

Nacija: Bošnjak, Vjera: Islam, Jezik: Bosanski

6. Učesnici skupa ukazuju na opasnost od postojanja pokušaja da se pitanje nacionalnog identiteta Bošnjaka vrati u sferu neodređenosti zbog čega upućuju na nužnost da se svi Bošnjaci dosljedno izjašnjavaju kao Bošnjaci po naciji, muslimani po vjeri i narod koji govori bosanskim jezikom.

Vratiti jedinstvo Islamske zajednice u skladu sa šerijatom i u okrilje menšure šejhul-islama

7. Zajedničko je mišljenje svih učesnika da je neophodno vratiti vjersko jedinstvo svih muslimana u Sandžaku na temelju šerijatskog i pravnog legaliteta vjerskih institucija koje se zasniva na menšuri šejhul-islama.

Politički predstavnici da se ne miješaju u vjerska pitanja i da ne daju podršku antibošnjačkim politikama

8. Istovremeno, učesnici skupa zahtijevaju od političkih predstavnika bošnjačkog naroda da poštuju vjersku tradiciju i kulturu svog naroda i da se uzdrže od miješanja u vjerska pitanja te da usvoje princip pune odgovornosti za svoj rad isključivo pred svojim narodom, kao i da se ustegnu od davanja podrške antibošnjačkim politikama.

Povezati cijeli Sandžak kroz evropske principe

9. Učesnici skupa saglasili su se za neophodnost održavanja povezanosti cjelokupnog prostora Sandžaka putem oblika povezivanja koji su dostupni kroz evropske principe i modalitete regionalne zajednice.

Bosna i Hercegovina da se jače poveže sa Sandžakom i da se ne zapostavlja narod u Sandžaku

10. Učesnici skupa su se saglasili da je izuzetno važno intenzivirati institucionalno povezivanje Sandžaka sa matičnom državom Bosnom i Hercegovinom. Učesnici skupa pozivaju bošnjačke predvodnike državnih i drugih organa, organizacija i institucija da u svom djelovanju ne zapostavljaju Bošnjake Sandžaka, Balkana i dijaspore.

U Novom Pazaru, 21. 11. 2012.

Izlagači u simpoziju:

 1. akademik Ferid Muhić
 2. akademik Muhamed Filipović
 3. muftija Muamer ef. Zukorlić
 4. akademik Mehmed Slezović
 5. akademik Dževad Jahić
 6. rektor prof. dr. Mevlud Dudić
 7. dr. hfz. Almir Pramenković
 8. dr. Harun Hadzić
 9. dr. Sefer Međedović
 10. dr. Šefket Krcić
 11. dr. Hivzo Gološ
 12. dr. Ibro Skenderović
 13. dr. Rifat Redžović
 14. dr. Admir Muratović
 15. dr. Adnan Čaušević
 16. dr. Suad Bećirović
 17. dr. Džemil Bektović
 18. ekon. Hazbija Kalač
 19. mr. Jahja Fehratović
 20. msc. Mithad Mujović
 21. prof. Edin Turković

(NVS)

Ostavi odogvor

Please enter your comment!
Please enter your name here